Regler

FISKEREGLER FOR SØRLIKORTET

Allmenne bestemmelser

 1. Sørlikortet gjelder for hele gamle Sørli kommune med unntak av følgende områder: Tissvasstjønna, Holden, Holdeselva, Vestre Piktjønna, Tortjønna ved Aunet, Gravfossen i Inderdalselva, og fra Gravfossen opp Berglielva til forbi Kvernfossen og opp Holøla til statsallmgrensa, Skålesstrømmen, Svarttjønna ved Skåle og Daltjønna ved Linneset.
 2. Den som skal utøve fiske plikter å sette seg inn i de lover og bestemmelser som gjelder for dette, og forvisse seg om at han/hun har lovlig adgang til å utøve fiske.
 3. Alle som har fylt 16 år og skal drive fiske må ha fiskekort.
 4. Medhjelper til fiske med faststående redskap og oter må ha fiskekort for slikt fiske. Utenbygds medhjelper med fiskekort for faststående redskap og oter kan ikke gjøre bruk av rettigheter som tilligger innenbygdsboende.
 5. Bruk av levende og død fisk som agn er forbudt.
 6. Fiskesesongen følger kalenderåret.
 7. Fiskeplassen skal forlates ryddet. Fiskeavfall skal graves ned eller fjernes.

 

II. Spesielle regler for krokfiske

 1. Krokfiske kan utøves med inntil 2 stenger eller håndsnører.
 2. Isfiske kan foregå med inntil 10 fiskesnører pr. fisker.

III. Spesielle regler for oterfiske

 1. Innenbygdsboende kan drive oterfiske i alle vatn i statsallmenningene, med unntak av vatn som ligger over 1000 moh.
 2. Utenbygdsboende kan drive oterfiske i alle vatn i statsallmenningene, med unntak av følgende vatn: Lille Luruvatnet (vest om Lakavasshatten), Lakavatnet, Midtre-, Lille-, Vestre og Store Blåfjellvatnet, Revhitjønna, Store Strivatnet, Lille Gravtjønna, Kjerdelsvatnet og vatn som ligger over 1000 moh.
 3. På privat areal er oterfiske tillatt for alle i Lenglingen, Stugguvatnet, Rengen, og øst for en rett linje mellom Langnestangen og Grimnestangen i Ulen.
 4. Oterfiske kan utøves med en oter pr. kort

IV. Spesielle regler for faststående redskap

1. Med faststående redskap menes garn, line og teiner.

2. Innenbygdsboende kan drive fiske med faststående redskap som følger:

A) Ingen begrensninger i Gusvatnet, Langvatnet, Arvatnet, Kingen, Storsteintjønna i Langlia og alle vatn innenfor Østre Finnli statsallmenning som ligger vest om sistnevnte.

B) Inntil 10 garn pr. kort i Luruvatnet, Lakavatnet, Vestre-, Store- og Midtre Blåfjellvatnet. Maks 5 garn kan ha større maskevidde enn 26 mm.

C) Inntil 5 garn pr. kort i øvrige vann i statsallmenningen, med unntak av Kjerdelsvatnet og vann over 1000 moh. hvor fiske med faststående redskap ikke er tillatt. Største tillatte maskevidde er 26 mm

3. Utenbygdsboende kan drive fiske med faststående redskap som følger:

A) Ingen begrensinger i vatn nevnt i pkt. IV 2 A, med unntak av Kingen hvor begrensningene i punkt 3. B) gjelder.

B) Inntil 5 garn pr. kort i Kingen, Fossdaltjønna, Finnkrutjønna og Holmtjønna i Tjønndalen, Holmtjønna i Skålestjønndalen, alle tjern som har sitt utløp i Lakavatnet (”Letnestjønnin”) og Stortjønna ved Penningkeisen. Største tillatte maskevidde er 26 mm.

V. Diverse bestemmelser

 1. Fjellstyret kan gjøre unntak fra bestemmelsene i særlige tilfeller når dette ikke strider mot bærekraftig forvaltning av fiskeressursene.
 2. Fiskereglene trer i kraft fra 1.1.2021, og gjelder inntil videre.

 

Pga faren for spredning av måkemark mellom fisk,oppfordres alle til å grave ned eller fjerne fiskeavfallet.